0. ivɪ iuA Īv

16

 

 

sjeɪ Ru iUv

(ivɪ 12:38-39; iP 8:11-13; P 11:16,29, 12:54-56)

1.    vA DA xq sjeɪ D zĸɪ ed A DAi D vP P ɪ Swg KP zʫP Ru DAP zRAiAii u iUAPU.

2.    u vuA vAPA e ê A: Ai qAP ev vī uv: ļ vAA D, g Dg Dۯ; Ai Gzɪ Aiv vī uv: ļ vAA eA D qA zsAA; De ghq Dۯ. CA ļZA Pu PAP vī euv, u PZ Uv PAP vĪiA P!

3-4.    Sn D sAU Avv Ru iU! u Aiƣ zZ Ru Aii zĹ Ru wP Ľѣ. EvA AUģ vAPA q v ZZ g.

 

sjeɪAZA D zĸɪAZA Rg

(iP 8:14-21; P 12:1-6)

 

5.    gêgZ ɯ vrP Gvgۣ GAq qAP g.

6.    edģ vAPA AUA: eUv g, sjeɪAZ D zĸɪAZ Rga ZvAii WAii.

7.    A DAị, D GAq qAP v zPģ, v CA u eAiAii u D EvP v tAP U.

8.    u ed A eue vAZïVA u: Gu sxZA, GAq v tģ vī vĪ EvP QvP ĸvv?

9.    Ddƣ vĪiA ӣ? AZ GAq AZ egAP Alģ D GAv QwA zA vī sg PqA - a vĪiA g r?

10.           v GAq Zg egAP Alģ D GAv QwA zA vī sg PqA ZƬ vĪiA Gq ?

11.           vg A vĪïVA GAq Av GAiA Aii u vĪiA ӣ QvP? sjeɪAZ D zĸɪAZ Rga ZvAii WAii u AA A.

12.           GAqP Wv v Rg Av Aii, Ug sjeɪAZ D zĸɪAZ Pƪ Av vuA ZvAii u v AP ӯA.

 

ed Av za P

(iP 8:27-30; P 9:18-21)

 

13.           GAv egAii AZ AvAv Aiê ɼg, edģ D AVA ZgA: ģvP P Pu u uv?

14.           vAtA e : xq v ߣzvg dĪA uv, g xq v JAii uv, D g v AigɫAii zA Q JP uv.

15.           v ed vAPA Zj: u vī, A Pu u uv?

16.           iA z e ê A: vA Qø, f zɪZ v.

17.           v ed zP u: sV vA iA, AiƣZ v! QvP A vP GUإA PɯA Pu ģ Aii, Ug VAZ e .

18.           A vP AUA: vA z u Rq; D RqZg f zsi A AzsۯA D vZ zgm wZg dAii gAP Pѣv.

19.           A vP VAZ geZ ZAi vA. eA QvA AjA vA DqgۯAii, vA VA DqgA evA; D eA QvA AjA vA qAiۯAii, vA VA qAiA evA.

20.           GAv Du Qø u PuP AVAi tģ vuA D AP Ppu vQz .

 

ed D gu D fAvu Av GAii

(iP 8:31-33; P 9:22)

 

21.           v x ed DA egdɪiP a Ue u D AP AUAP U. xAAii iqA, A D zs AiidPAZ vAv DP eAiA ƸAP DۯA, Du gu ۯA D w zê DP fAv GoAiۯ tģ vuA vAPA Pv PɯA.

22.           vzA z vP PIJ DǪ, zê vA eA, ƫAii! vP vA PɢAZ WqA P! tģ sɵA̯U.

23.           wvg ed z xAAii WAǣ tU: e Aii g, v! e mg Dq̼ v svg vA! QvP zê aAv vA vA aAwAAii, Ĥ aAv vA vA aAvAii.

 

edZ m PgAP vA

(iP 8:34-9:1; P 9:23-27)

 

24.           GAv ed D AP u: PuP dg e m PgAP RIJ D, vg DPZ v Eg PgA, D Rj GPį WA D e m AiA.

25.           e Pu D fê AZA zs, v D fê UAii; u e Pu e v D fê UAii, v D fê eP mAii.

26.           ģ D fê Uت U Ag eqZ uA, vg AvA vP QvA sAi? D fê nA WA ģ zĸA QvA v?

27.           ģv D Z Ļģ D zvA A Aiv; D v ɽA gPP vZ vZ PA iuA w v.

28.           vZ A vĪiA AUA: AU G Dv vAZ zs xq du ģvP D geAv DAi ɸg gAP ѣv.