0. ivɪ iuA Īv

 

15

 

 

iqAZ AzAii

(iP 7:1-13)

1-2.    GAv egdɪi x xq sjeɪ D ed A Aiê vP PjU: ve Di iqA x zAţ DAii je qv QvP? eɪ DA v D v zsAiiv.

3.    vuA vAPA e : vg vīĬ QvP vĪi jfA v zɪZ Gzɸ qv?

4.    zɪ AUA: ve DAiiAii i D e Pu DAii Aii g, vP gua P s.

5-6.    u vī uv: Pu Aii DAii tv: AA vP A DA vA AA zɪP ê eA, vP D DAiiAii A DP PAi . CA vĪ AzAi v zɪZ Gzɸ vī wgg Pgv.

7.    PmA! e vA EAii z vĪ Av AUA :

8.    e D MAoA iP U v, vg vAZA Pe e x eAiA Aii D.

9.    xtA v eA sd Pgv, Rj Pƪ u AUģ, ģ Pɯ PAi vv!

 

ģP eP Aiiv v

(iP 7:14-23)

10-11.           GAv P diP DڸA DǪ v AVU: DAii D ӣ WAii! vAq vg v vA ģP Aii, Ug vAqAv sAii Aiv vA ģP Aii.

12.           wvg vZ Aiê vZïVA ZjU: ve GvAA sjeɪAZA ģ qA u vA euAii?

13.           edģ vAPA e : e VAZ A vA gP ghiq G֣ Pqۯ.

14.           q vAPA, Pq v, PqAP m zSƫ sqj! D Pq PqP m jv eg, zU qv sAqAv.

15.           v z edįVA u: MjZ Cx QvA u DiA qƪ AU.

16.           edģ A: vī DP gAj ӣvɪ?

17.           ģZ vAqAv jU vA UA mP v D iVg sAii Z u vĪiA iӣ QvA?

18.           u ģZ vAqAv sAii g vA PAv x Gv D ģP vA Aii.

19.           SnA aAvA, Rƣ, zg, Zg, Zj, smP, ƪɲg - A ģZ PAv x sAii gv.

20.           AZ ģP Aiiv. u v zsAii߸ۣ eɪg Ĥ eAii.

 

SDUg AiZ sx

(iP 7:24-30)

 

21.           GAv ed xAAi sAii g wg D zƣZ AvP Uɯ.

22.           vzA v UAAw JQ SDUg Sg D D ƨ ig vZïVA u: zsAii, zzZ v, f PPļ Pg! f zsĪ zAg Uƣ sê Zq Ǽ.

23.           u edģ wP e ê KP Gvg Aii A. xq ɼ vZ Aiê vZïVA gvģ u: wP aP zsq q! Di m w ƨ ijv Aiv.

24.           edģ e : EAiį WguAv ZPƣ Uɯ PAP u iv iP zsq.

25.           w vZ Sg Aiê qģ u: Aii, iP .

26.           u edģ wP e : Wg sUAZ GAq Pq uAP Aii.

27.           w u: vA e, zsAii, vju tA D zsAiiZ eg x q GAqPq Svv Aii?

28.           A DAị ed wP e ê u: Ai, v ve sx! ve CP iuA vP eA. D vZ WrAi wa zsĪ j e.

 

ed g duAP jA Pg

(iP 7:31)

29-30.           xAAi sAii g ed UAii gêgZ vra m zsg sqA Uɯ. GAv v zAUg Zqģ vz Pd ƣAP, PqAP, xAmAP, AUAP D g qɸAP Wɪ vZ A DAi. D vAtA vAPA vZ AAiiA A zjA; D vAPA PAP vuA Uu PɰA.

31.           ƣ GAi, xAm Z, PqAP õ ļ - A UA ɪ P fv e D EAiįZ zɪP AqAP U.

 

Zg eg PP eɪu

(iP 8:1-10)

 

32.           v edģ D AP A DAi D A: PZ iP ZZg sUv. wã ø x e AUv wA gAv, SAeA vAZïVA PAAii . vAPA GA Wg zsqAP iP RIJ ; v mg wA vAU ewv.

33.           vzA A vZïVA A: Jz q diP qAP eAii v GAq JPg Īvg DiA RAAii Ľv?

34.           edģ ZgA: vĪïVA Qv GAq Dv? vtA e : v GAq D xq i.

35.           v PP vuA zstg AP vQz .

36.           GAv v v GAq D v i Wɪ CUA ê vuA v q D D AP ; A v PP Am.

37.           wA ĸ eɫA D zszƲ eA. D S Gg Pq v zAsg vAtA JPAAii Pɯ.

38.           AiiAP D sUAP qg eɪ zzZ Zg eg.

39.           GAv PP zsq v KP ztg Zq D iUz AZ AvP Aiê .