0. iP iuA Īv

5

 

 

 

zAg U ģP g Pg

(ivɪ 8:28-34; P 8:26-39)

 

1.    v gêgZ ɯ vrP Gv UgɣAZ UAP Aiê .

2.    ed ZAv zA wvZ, zAg U KP Ĥ iAv sAii g vZ Sg G e.

3.    v iAvZ fAiv. vP AQ Aii Azsģ WAP PuZ eAiivA.

4.    g A SqA D AQA vP Azsg, AQ vuA vlAii D Sq q Pɯ. CA vP z PgAP PuPZ vu vA.

5.    øgv Rۣ v iA C zAUA ƨ gģ D DPZ svA s Wɪ Dۯ.

6-7.    Aii x Aiv edP vZ v zsAţ AiĪ vZ AAiiA q D q v ƨ ig u: e RP vA QvP AivAii, ed, gãv zɪZ v? iP vA zVޣP tģ zɪZ AA veïVA A gvA.

8.    (QvP sAii g ģ x, K Cz Dv! tģ edģ vP siAiiA.)

9.    edģ vZïVA ZgA: veA A QvA? vuA e : eA A ʣ, QvP D eAi DA.

10.           v UAAv x vAPA sAii zsAAiiAi tģ edįVA v ĸ gvAP U.

11.           xAAii Ug zPZ q KP Aq zAU Pqg Zgģ D.

12.           zAg edįVA CA gwU: DiA v zPA xAAii zsq; vAZ vg D ñ evA.

13.           edģ vAPA t . vzA v zAg v ģ x sAii g zPA vg ñ e. ZquA zã eg zPAZ Aq zAUZ Pq Aii gêgAv Gqƣ GzAv qƣ e.

14.           wvg zPADP ZgAiۯ Ǽ zsA; D gAv D qAv Zģ vAtA Rg AV. QvA WqA vA A P sAii g DAi.

15.           v ed A DAi; zAgAZA ʣ U Ĥ DvA ģ, P wg Dģ, xAAii ģ D vP vAtA zS D v Aiį.

16.           zƼA Rz ɯA zAg UP WqA vA D zPAa e w C gAP AV.

17.           zPģ, edģ vAZ UA q ZdAii u vZïVA P Gg iU.

18.           ed Zg Zqۣ zAg U Ĥ, vZ AUv Aiv tģ gwU.

19.           u edģ vP Pv , Ug vP AUA: vA DvA ve PmzgA xAAii Wg Z. D g D q zAiģ vP QvA PɯA vA vAPA AU.

20.           v Uɯ D edģ D v PɯA Pq zPǰAv u-zs gA UeA U. DAi̯ ĸ fv e.

 

ega zsĪ D gU۸a

(ivɪ 9:18-26; P 8:40-56)

21-22.           ed v Zg Zqģ gêgZ ɯ vrP Gvg ɼg, q KP Pd vZ sAjA JPAAii e. v gêgZ vrgZ Dۣ, UUZ CPgA Q JP, eg AZ xAAig DAi. edP vZ v vZ AAiiA q D jA gvģ u:

23.           f zsĪ ƣZ vtg ; vA Aiê wZg ve v zg; vA w j ev D AZ۰.

24.           ed vZ AUv sAii g Uɯ. PZ q d vZ m v D vP Crv.

25.           g A x gU۸Z qɣ Pv KP D.

26.           g AiiAZ vAv qģ w Pְ D DA DA UA wuA PAP RaA, vg PAAii u gɥu eq zP wuA q ZqZ Pg Wv.

27.           wuA ed Av DAi̯A; zPģ PdiAv jUģ, vZ m w Uɰ D vZA DAUg DqA.

28.           sPv vZA DAUg Dأ eg A jA evA u wuA aAvA.

29.           vPuZ wa gUa ghg Q D D q Uu e u wP f vg sUA.

30.           vzA ed D vj Pv sAii Uɰ u ӯ D P PIJ nA v, e DAUP PuA v Ai? tģ ZjU.

31.           A e ê A: P ve DAUg q vA vA vAii D iP PuA v Ai? u vA ZgAii?

32.           u ed DP PuA v Ai u zsAP uAvuA v.

33.           vzA D xAAii QvA WqA vA ete, w Aii D PAǣ vZ Sg D D AAiiA r D UA v D vA vP AVV.

34.           v ed wP u: zsĪ, ve sx vP j Pɰ. izs Z, D ve qAw vP m eA.

35.           v CA Gƪ DۣAZ UU CPgZ Wg x du Aiê AVU: ve zsĪɣ u Pɯ; DP ĹP zsƸ QvP?

36.           u vAtA A vA UĪi Pjۣ edģ egP AUA: vA PAAii AiiP; vAA vg iv Aii.

37.           GAv z, ePƨ D vZ s dĪA, vUAP Aii g PuP D AUv AiA vuA qA.

38.           v CPgZ Wg Ug Aiê ۣ, edģ ƨm, D gqA DAi̯A.

39.           v v Wg vg g D vAZïVA t: QvP Wqr D A gqA? Z gAP , w z.

40.           A DAị vP AP U. u vuA vAPA PAP sAii PɰA. GAv ZAiZ DAiiAii D D AUvAP Wɪ, ZAiP zAiiPqɣ v vg Uɯ.

41.           ZAiZ v zsg wP v t: vx PĪi. vA g ZAi Ho! u Cx. vPu w Z Gp D ZAP V.

42.           Aiģ w g gAa. xAAii DA VA sê Zq fv eA!

43.           u PuPZ Rg PAiiAi tģ vuA vAPA RqP vQz . GAv ZAiP SA dAii u vuA vAPA AUA.