0. iP iuA Īv

12

 

 

 

zPAļAv MPAa Mg

(ivɪ 21:33-46; P 20:9-19)

 

1.     GAv ed vAZïVA MjA GA̯U. v u: KP ģ KP zPAļ Ai; vZ sAA vuA Aii W D sǼAZ gø PqAP WusAq SAq D g PgAP KP sge sAzA. GAv ļ MPAZAP UtP ê v UAP Uɯ.

2.     zP RAm ü AivZ, Ut A ļAP D sǼZ Am į PgP vuA KP ZPP MPA A zsq.

3.     u MPA vP zsg ig D jv vA vP nA zsq.

4.     zsAii v vAZ A CP ZPP zsq; u vAtA va vQ sr D vZ P Pɯ.

5.     zsAii v CPP zsq, D vP vAtA fɲAZ ig vg, gA gAP vuA zsq, u MPAZA xqAP zsg ig C gAP Uq Pq.

6.     QA vuA zsqAP Gg g JPZ, vZZ Zq UZ v. e vP u v Aiiz v u aAvģ vP vuA vAZ A zsq.

7.     u v MPAZ JPPVA u: C, U zAiiZ jg; AiAii vP D Uq PqA D vZA zAii DAZ evA.

8.     D vP vAtA zsg fɲA ig D vZA qA zPAļ sAii GqAiA.

9.     D DvA, v zPAļZ zs QvA Pjv u vī aAvv? v Aiv D v MPAZAP Pgۯ D D zPAļ gAP UtP v.

10.           v ŸQA jA gƪ DA vī ZA Aii? AzA Gg tģ AqZ svg eA įsvg,

11.           gZA Pi vA, Di zƼAP vA KP av!

12.           Mg DAPZ ig u v ӯ. vP v Pz Pg D; u Pa vAPA gAv D. zPģ vP q v ZZ g.

 

w Azs Av

(ivɪ 22:15-22; P 20:20-26)

 

13.           GAv, edP vZZ GvA Aت WdAii Gzñ xq sjeɪ D xq gƢZ Pzg vZ A DAi.

14.           D u: Ĺ, vA KP v u D euA; vA Pu ģa PjAii; QvP ģAZ vAq vA GA vP P; Ug v iuA zɪa m vA PAiiAii. AU DiA: gƪiZ ZPwP D w Di PAiiP Q gzs? D v sjP PjdAii Q PgAP e?

15.           ed vAZ Wv ete vAZïVA u: QvP vī iP iAqAP zsv? KP uA AU q. A vA vA.

16.           vAtA vP KP uA q A. v edģ vAZïVA ZgA: PuZA gĥA? D Pua ? vAtA e : ZPwa.

17.           ed vAPA u: vg ZPwZA ZPwP Aii, zɪZA zɪP Aii. EvA DAị v vZ Av De .

 

ţgfAvu Av

(ivɪ 22:23-33; P 20:27-38)

 

18.           GAv zĸɪ, fAvu uۯ v, ed A Aiê CA PgAPU:

19.           Ĺ, Aiӣ D PAiiAv DiA CA gƪ WA: JPZ s gۣ DP sUA A D AiP q Zv eg, gZ s vZ zs AiVA U e, g D sP Avv Gv PjdAii.

20.           vg, v du s D. iq KP AiįUA U e D sUA ۣ ƣ .

21.           zĸ wZîVA U e D vƬ sUA ۣ ƣ D w vAZ PɯA.

22.           GAv JP m JP, v Aii wP U Pg Ww. vg JPP sUA eA . QA, PA m w ƣ .

23.           vg įAZ fAvu , w Pua Aii ev? v v s wZïVA U e Aii?

24.           edģ vAPA e ê A: vĪiA v ŸPa t , zɪZ x Av Pv . zPģZ vī sm qv Aii?

25.           įAv fAv evZ zz vA Ai VAZ DAeAjA evA. zPģ vAPA U DA .

26.           D ƣ fAv evv Av AiZ UAxAv d Ư Av gƪ D vA vī ZAP QvA? xAAii zê AiӯVA Gƪ u. A zê CiZ, zê EPZ D zê ePƨZ.

27.           fAZ zê v, įAZ Aii, zPģ vī vA ZPƣ qv.

 

v Gzɸ

(ivɪ 22:34-40; P 10:25-28, 20:34-40)

 

28.           A zs JP, ed zĸɪAVA Pgۯ v vPP P ê D. edģ vAPA Q e ɪ v Sg DAi D GzɸA vg Ai RAAi? tģ PjU.

29.           edģ vP e : Ai Gzɸ : DAii vA EAiį, g D zê; v JPZ zs;

30.           U ve Pӣ, U ve Dv, U ve ģ D U ve Pۣ g ve zɪZ vĪA U Pg.

31.           D zĸ : ve PgAii v ve ɯZ vĪA W Pg. AZ v Gzɸ zĸ .

32.           v v edįVA u: Ĺ, PA AUAAii vĪA; zê JPZ D vZ Aii zĸ zê - A v.

33.           U Pӣ, U ģ, U Dv D U Pۣ vZ U Pg D DڧjZ ɯZ U Pg - A êi smƪA D zA QvP vA.

34.           va etPAia e DAị edģ vP AUA: zɪZ ge x vA Zq Aii Aii. GAv PuAZ vP RAAiA PgAP zsg WA .

 

zzZ v AvA

(ivɪ 22:41-46; P 20:41-44)

 

35.           v ed zɪAv Pƪ Dۣ, v CA WU: zzZ v tģ uv vA PA?

36.           zzZ v DvZ guS A: CA A g e ƫAiiP: vA e GeP, q Pg ve jP, ve AAiiAx A Wg.

37.           CA zzZ vP ƫ tģ G Pg eg v vZ v e P? PZ v q d edP Rıã DAị D.

 

A gzs ZvAii

(ivɪ 23:1-12; P 11:37-54, 20:45-47)

38-39.           vzA D PƪAx v vAPA AVU: Aa ZvAii WAii, AAiiAUƼ ģ sƪAP, AmøAv PAZ i eqAP, UU sAv T D eɪڥAVg Ai eU zsAP vAPA sjZ RIJ.

40.           A A iVA Pg v Aa WgA Vv. vAPA ļ۰ Ppu S!  

 

a PtP

(P 21:1-4)

 

41.           GAv ed zɪZ Re ig ģ DA, P zsi mAv zq Wۯ vA ɪ D. g Uø Ĥ eAi zq Wۯ.

42.           wvg KP zħ zs xAAii D. wuA vAZ zã ʱ PtP W.

43.           v D AP A DǪ edģ A: A vĪiA AUA: zsimAv zq WA vg PA Zq zħ ã WA. QvP gA PA D UøPAiģ sgƣ GgAvA WA; u uA D zħAiZA QvA DA vA g, D ma qZ vAvA WA.