0. P iuA Īv

18

 

zs Aia D wPva Mg

 

1.    zsg ZPAii߸A zAZ iUA PjdAii u PA Swg edģ D AP KP Mg AV:

2.    KP gAv KP wPv D. zɪa gAv eA, ģAa eA vP w.

3.    vZ gAv KP zs D. vZ A Pz Aiê CA u: Aii Pg e zĸZ vAw iP gPģ g.

4.    eAi P Aii wPv wP PZ Aii e.

5.    u CSP D EvP v uU: zɪP A AiģA D ģAP A TA RgA; vg zs AiZ zsƲA Swg u A wP v Pg vA; eg w v v AU Aiê iP gg Pg e Sv.

6.    GAv ƫAii A: v Sm wPv QvA A vA v DAi̯A Aii?

7.    vA eg, DگVA ø gv ƨ igۯ D AZAP v Pg ѣUAii? vAPA Dzsg Av v DP WAii PjvUAii?

8.    A vĪiA AUA: VAZ v vAPA v Pg v. vg ģv Aiv vz, AgAv vP sx A ļۯ u v aAvv?

 

sjeɪa D APUga Mg

 

9.    Du wAv u aAvģ, DZgZ v D D gAa ɥ Pgۯ xqAP edģ Mg AV:

10.           KP zU du iUA PgAP u Aii zɪP Uɯ. vAZ zs JP sjeɪ, CP APUg.

11.           sjeɪ m G D EvP CA iUA PjU: , A g ģAj mg, CAiiUg, zj Aii, zPģ A vP CUA vA.

12.           Av A A G Pg D U e DzAiiAv zsAv KP Am sjP PgA.

13.           u v APUg Aii , D õ Aii UP GgAP zsg Wɣۣ, sPv DA zsA u: , f va PPļ Pg!

14.           A vĪiA AUA: Ĥ zɪP i e D Wg nA Uɯ; u v CP vP . QvP DPZ v Pg vP S Pgۯ D DPZ S Pg vP v Pgۯ.

 

ed sUAP Cêz v

(ivɪ 19:13-15; iP 10:13-16)

 

15.           AZg edģ v zjeAii u P vAPA vZ A rA. u A ɪ A vAPA sɵAiA.

16.           vzA edģ sUAP D A: sUAP e AiA q; vAPA DqAiiPv. QvP zɪZA ge vAZAZ Aii!

17.           vZ A vĪiA AUA: dg Pu KP sUj zɪZA ge Wɣ, vg vP vAvA ̯ jU Dѣ.

 

vm

(ivɪ 19:16-30; iP 10:17-31)

 

18.           KP A CPj UAv JP vP Pg A: g Ĺ, P fv eqAP AA QvA PjdAii?

19.           edģ vP e : iP g u QvP uAii? g JPZ, .

20.           Gzɸ RAAi v vA euAAii; zg PjP, fɲA ijP, ZjP, sm P AVP, ve DAii Aii i .

21.           v ģ e ê A: Gzɸ e sUug xZ A DAiiA.

22.           EvA DAị edģ vP A: vĪA PjdAii eA KP iv GuA D. veA QvA D vA UA P D ļ zq zħAP Alģ . Ug vP A DۯA. GAv Ai D e m Pg.

23.           A GvA DAivZ v RAw e; QvP v ø D.

24.           v RAw e ɪ edģ vP A: UAP zɪZ geAv ø eA Qv P igۯ!

25.           KP PgA vg ĪZ qAv g eAii, u KP Ĥ zɪZ geAv wv gAiģ ñ .

26.           A DAị xq u: vA eg Z eA PuA?

27.           u edģ e : ģP vA Czs ev, u zɪP vA zs.

 

28.           wvg z A: D , ve m Pg Swg DA Wgzg Aqģ DAiiA.

29-30.           ed vP u: e vA, A vĪiA AUA: Pu zɪZ ge v DA Wgzg, sAsAP, AièsUAP, DAiiAii Arv eI, vP PAv vuA qA vZ eAii AmA Zq, D S PAv P fv sۯA.

 

ed D ƣ D fAvu Av w A GAii

(ivɪ 20:17-19; iP 10:32-34)

 

31.           v D g AP gAUq v tU: Aii, D DvA egdɪiP vA, xAAii ģv Av zA gAiAi AV Wqƣ Aiv.

32.           vP UA PZ zsg v. v vaA Sɼ̼A Pgۯ D CP Pg vZg yA GqAiۯ.

33.           vP eɨAz igۯ D fɲA igۯ. u w v fAv Goۯ.

34.           RAZ AV AP ӯv; AV vAPA JP īu D vZ Cx PgAP vAZ eA.

 

ed KP PqP õ v

(ivɪ 20:29-34; iP 10:46-52)

 

35.           ed AijP gZ Ug ۣ, KP Pq iU zUã ģ P iUģ D.

36.           Pd vuA g ev e Ce DAị, QvA Ue u vuA ZgA.

37.           dgv ed v vP AUA.

38.           A DAị, vuA ƨ ij: ed zzZ v, f PPļ Pg!

39.           S v P vAq zsA vP sɵAiA. u v ed, zzZ v, f PPļ Pg! DP q v ƨ ijU.

40.           vɪA ed g; vP D A qAP vuA vQz . v A Z edģ vZïVA ZgA:

41.           AA vP Qv PjdAii uAii vA? Aii, e zƼAP õ A Pq.

42.           v edģ vP AUA: W vf õ; ve sx vP g Pɯ.

43.           vPuZ vP õ Ľ. zɪP v v ed m Uɯ. ɪ Pq P zɪP AqAP U.