zZA AiA v

 

3

 

 

zz D Ai

1-2.    vī AiiA vĪi WƪAP zsAii eAiAii. CA, vAZ zs Pu Īv v䤣v eg, GvuAZ, D AiiAa  v D sP۩gAva Z ɪ, v ģ zۯ.  

3.    vī ƨsAii eAiAi s, t PɸAa, sAUAUga D DAUAa,

4.    Ug eAiAii w vg Qva, zĮ D Av PZ C wAiia, f zɪ Sg CP ƯP.

5.    jA ū v Ut Ai DAP lAiiۯ, zɪZg v sۯ D D WƪAP S ev.

6.    CA g DiP S e fAiİ; vP w zs tģ G Pg۰. vī j ft fAiıv eg D PaZ gAv zsj ev eg vī waA sVA u eA.

7.    vZ jA, vī WƪA, zz Cv A ģAv zg vĪi AiiAP zsg fAiAii; vĪ A JPZ fvZ zuZ zu wA e vAPA i Aii; Z A vĪA iUA sP eA RAZ Dq̼ Dѣ.

 

gA Pɯg PzU ļv

 

8.    QA vī ĸA KP ģaA eAiAii. JPPZA SzS aAv۰A, sAsAZ U Pg۰A, zAii D S aA vī eAiAii.

9.    AiiP Aii sjP PjPv, CPP CP nA Dêz nA Aii. CA Pg Dêz eqAP zɪ vĪiA DǪA A.

10.           v ŸP u : A D D g ø A       Dv Da fè Aii x zAģ zsjdAii, D D MAoA Pm GZjAi.

11.           v AiiP m PgA D gA DzsgA; v izs zsA D va m zsg ZA.

12.           QvP wAvAZg ƫ zAiģ õ W, D vAZ iUAP v P v; u Smɥu DzsgۯAZg v gUa õ Aii.

13.           gA PgAP vī Gvv Aii eg Pu v vĪiA zsP Pgۯ?

14.           w v vĪiA PAAii ƸAP ļv eg vī sVZ Aii! vAPA vī AiĪA P, Pħį eAA P.

15.           QP ƫ u vĪi CAṿA i M. vĪ xAAii D sZA Pgu Zgۯ gPP e A vī zAZ vAiig DAP eAii, vju A Pi vɣ D Aiiz ê Pg.

16.           vĪA CAṿ v zg, QvP Q xAAii vī Dzsgv v g Za Az Pg Pu vĪiA Gv eg, GAiiv vZ eP qۯ.

17.           QvP vī P ƹdAii u zɪa RIJ eg Aii Dzsg P Ƹ gA Dzsg Swg vī P ƸA Zq gA.

18.           CA Qø, g eg, CzsA v, u Di AiiAP zɪ xAAii nA q v JPZ ƣ . PrAv vZ fê Pq eg DwA vP v fAv Pɯ.

19.           D Z Cv gĥ vuA Zģ AzsAv D CvAP Īv Um Pɰ.

20.           tAZ DAiUA, KP mã Ai vgA Azsģ D ɼg, DP mã zê U Aw gPģ Dۣ, vAP Eg PɯA; v vgAv xqZ, u Dm fê iv GzAv Gv Z e.

21.           vA vgA g vߣZA  wgƥ. A vߣ DAUZ aP zsĪ Pr, Ug zɪVA KP gA CAṿ iUģ, ed QZ ţgfAvu A DvA vĪiA Z Pg.

22.           ed Qø Ug Uɯ D zɪZ GeP ģ D; zêzv, CPj D Q vP S e Dv.