dzZA v

i

1.    zɪ DǪA AP, zɪ Z UAv fAivAP D ed QZ dvS DAP dz, ed QZ ɪP D ePƨZ s A gAii:

2.    zAii, izs D U zsg i vĪ A DA.

 

sng Pƪzg

(2 z 2:1-17) 

3.    UZA, vĪ D D Z Av vĪiA gA A CvU vAiig Dۣ, Au D xg sPZ vã sx v yguɣ vī ghdAP vĪiA G Swg vĪiA DvAZ gƫ iP Ue r.

4.    Pgu, Z DAZ PZ sʸP v e xq du UĦۤA vĪ zsA ø ev, zêgAv v Ĥ v Di zɪa Pĥ ZgAv zgĥAiU Pgۯ D Di JPZ zsAii D ƫAii ed QP wgg Pgۯ.

5.    AV xg vĪiA JzƼZ Pv Dv; vg  vAv xq A DvA v vĪi GUظP qAP CQvA: Jf UAAv x EAiį PP Z Pɯ gZ GAv vAP Eg PɯAP Pɯ.

6.    D ܣi AA D Aqģ Uɯ zêzvAP DAzsgZ RAzAv lģ, ghq Swg v q Aii vAPA vuA Sqg zg.

7.    vAZ zƪi, Uƪg D sAAaA gA DAPZ ZgP D PrAZ CAP CåuP Mţ ê, v zêzvAj Z Ge s a P sUģ vĪiA KP zS eA.

8.    vZ jA ɬ Ĥ ws eçj D Pq s Pgv. CPga ɥ Pgv D ĻĪAvAP CP Pgv.

9.    vju õ q AUɰ Aii Aia Pq D ã Pg Av z﫪z Pg zAgVA gheۣ, vZ gzs CPZ GvA PZA siu GZgAP zsg WẠ; Ug vuA EvAZ A: g vP sɵA!.

10.           u Ĥ DAPZ ӣv Aa Az Pgv D V v ƣwAj AAiiZ wA Mvv v Uģ CZ PgAP gv.

11.           gAPļ vAa Uv! PģZ mã v Ẓ Uɯv; sZ Dɣ i Pɰ ZP vAtA Dzsg, D Pgj Glģ vZ P v Aqv.

12.           AVg ģ iAiiz ۣ S AiĪ m sgۯ v vĪi AiiUZ eɪAP KP PAP. DAP eAii eA vAPA ļg eA. v gA zsAAii v ãv v qAj; gv PZ DSP Aii sǼ ãv, zq į, ļ v Ī֯ gP v;

13.           DA PvA zAiiZ GZA gAZ sAqQA zRAiۯ; Cqq WAv vA PvA v. CAzsgZ PP zAP vAPA vAiig D.

14-15.     JP DzA GAv v vPZ. v JP AZ Av jA z Pɯ: Aii, g D PAvg sPA AVA, Aa ghr PgAP Aiv. zêgAv v ģAZg zêgAv ۣ vAtA Pɯ Sm PA Swg, vAZ zêgAv v vA vZ gz GZg AzA Swg wå A v Aiv.

16.           Ĥ Pz sťgv D zĸvv. v D qA iuA Zv; DZ qAii GAiiv D D sAi eq Swg gAP sůA Wv.

 

ygu AAP z

 

17.           u vī, UZA, Di ƫAii ed QZ zsizvA sqA AUģ A v GvAZ GUظ Pg.

18.           CAwi Pg DZ Aii qA iuA Z D Sɼ̼A Pg Ĥ Dۯ tģ vAtA vĪiA AUģ A.

19.           Ĥ vAqAUq Pgۯ. D AP qA iuA Zۯ D DwP t ۣ fAiv.

20.           u vī, UZA, vĪi sê v sxZg vĪA fv Azsģ q. v CvZ x Pg.

21.           zɪZ UAv yg g; D ƫ ed Qø D PPĽۣ vĪiA ZA fv v v P vAiig g.

22.           zĨۯAP t Aii;

23.           DP xqAP GeAv m g; D eAPA vī PPļ zPAiiv vAa ZvAii Pg. PiZg A eA vAZA g Aii PAo.

 

iuA x

24-25.           vĪiA vAwA AAP D D Ļ Sg g D Avĵ zgAP w D JPZ zɪP Di vgPP, Di ƫAii ed Q GzɲA eA Ļi, ʨs, gdn, D CPg AiiPA: DA, DvA D zA zA. Dģ.