8 w g D sAUgZA zsAA

1.     GAv ɽAiģ w g sqۣ ZqGuA Czs WAmƨsg Ug U e.

2.     vz zɪ g G D v zêzv AA ɯ, vAZPq v vvg .

3.     zĸ JP zêzv sAUgZA zsAA Wɪ vg DAi D âZ UP G g. Aiiu Sg D sAUgZ âZg sPAZ iUA A smƪ Swg eAi zsA vP .

4.     zêzvZ vAv zsA įAiiۣ vZ Z zsAg sPAZ iUA gg zɪ fg Aii Zq.

5.     v zêzv zsAA Wɪ vAvA â A GeaA PAqA sjA D vA zsAA Pq sīZg GqAiA. vPu Ppu Wqq e D ghUtA ijA D sAAii V PA.

 

vvg

6.     v v vvg Wɪ D zêzv v eA vAiig e.

7.     Aii zêzv D vvj dAiiۣ Pg D gUv sj GeZ sīZg qAP U. sīZ wAv KP Am s Uɯ; vAZ gPAghiqAZ wAv KP Am Į D ZA vu UA P PA eA.

8.     zĸ zêzv D vvj dAiiۣ Ge įAZ q KP vZ eçj D KP zAiiAv Gq. zAiiZ wAv KP Am gUv e;

9.     vAv fAiiAZ wAv KP Am e; zAiiAwA wAv KP Am vgA smƣ rA.

10. w zêzv vvj dAiiۣ KP qA Pv Zrj mƣ CAv x PƸA, D AAii w Amg D Gz-ghjAZg qA.

11. v PvZA A Pqu. GzZ wAv KP Am Pq e; eAi P Pq eA GzP AiĪ į.

12. Zƪ zv vvj dAiiۣ AiiZ wAv KP AmP, ZAziZ wAv KP AmP D PvAZ wAv KP AmP Ppu ig D AZ PAZ wAv KP Am PP sg. Z A Z wAv KP AmP vAZ gwZ wAv KP AmP GeqZ e.

13. D A v Dۣ, DPZ GAZAig Gƣ D KP UgqZ v iP DAi̯. v q ƨ igۯ: Aii, Aii, Aii AgAv fAivAP! P eA ۰ Uv vAa QZ vU zêzv D vvg dAiiۣ!