20 eg gA

1.     vzA VA x KP zêzv zAţ Aiv v AA ɯ;  vZ vAv va Z D q KP AP D.

2.     vuA v ĺgP, u zAg v uv v gv gP zsg D KP egsg gAP AQ Azsģ W.

3.     D QA zêzv vP vP ɫ֯ D vZA zg zsAţ vZ Aii g ij. eg gA Aii v ĺg RAAiiZ dAUAP Dq mP jA vuA CA vP Zg Pɯ. v Aii GAv v ĺgP xq PP m ļAP D.

4.     GAv AA xrA AiiuA ɰA. Aii PgAP ɪ vAZg . edP P ê zɪZA Gvg Um Pɯ Swg PA vAZ Cv AA ɯ. vAtA v ƣwP eA wZ wP eA Dgzs PgAP vA. vAZ wZ Uv D Pg vg WA̬ vAtA Eg PɯA. v v fAv Go D Q A KP eg gAsg vAtA gdn Z.

5.     įAv QZ KP eg gA Pg ev Aii fAv eẠv. AZ AiA ţgfAvu.

6.     Aii fAvuAv sVzg e v Pq sV D v Aii! zĸ guP vAZg CPg ļ. v zɪZ D QZ AiidP ev D vZ A eg gAsg gdn ZAiۯ.

7.     wA eg gA AZ vP AzAv sAii qۯ.

8.     vzA v xZ Zg PIJA Zģ dAUAP oPAiۯ D UU D iUUZ mP JPAAii Pg gheP DAi ev; mZ AS zAiiɼZ gAçj CUtv.

9.     v xZg g D zɪZ P d e D zɪP UZA e gP vAtA q W; u VA x Ge zA D vAPA PAP s q.

10. vAPA smƪ Dq mP vP d UAzsPZ gêgAv GqAi; Z gêgAv v ƣwP D v sng zP GqAiiA. AU øgv Z P vAPA S sUAP D۰.

 

it ghr

11. GAv KP q zsA Aiiu D vZg ƣ D vP AA ɯ. sī D DP vZ TA Ǽ UɰA D AAii eA.

12. İA, qA D A, Aiiu fg GA DA AA ɰA. vzA ŸPA GWrA. QA DP ŸP GWqA; AZ fAvAZA ŸP. vAZ ŸPA gƪ W ģAZ PvA Pg įAa ghr e.

13. zAii D A D įAP q A; GAv ƣ D v D A D įAP q A. gPa vZ vZ PvA Pg ghr e.

14. vzA ƣP D vP Pq GeZ gêgAv GqA. GeZ gêgZ zĸA ƣ.

15. eAaA AA fAvAZ ŸPAv v vAPA Pq GeZ gêgAv GqA.